Volume 3, Issue 4: Pegangan Terhadap Kefahaman Al-Salaf Al-Soleh Dalam Memahami Agama

Author

Prof. Madya. Aminudin Bin Basir

Jamsari Alias

Azizi Umar

Keywords

Memahami, Sumber agama, al-Salaf al-Soleh

Abstract

Memahami al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber akidah dan syariah adalah satu kemestian ke atas setiap mukmin. Individu yang paling memahami isi kandungan al-Quran dan al-Sunnah adalah Baginda Rasulullah SAW. Dikuti oleh generasi para sahabat dan seterusnya para tabiin dan tabi’ al-Tabiin. Generasi tersebut berada di dalam sebaik-baik kurun dari sudut suasana kefahaman dan penghayatan agama. Justeru, memahami agama sumber agama ini menurut kefahaman al-Salaf al-Soleh adalah satu tuntutan serta sebagai syarat bagi menjamin kefahaman yang benar. Persoalannya, sejauhmanakah anjuran al-Quran dan al-Sunnah untuk menurut jejak langkah al-Salaf bagi memahami sumber agama ini? bagaimanakah pula kedudukan institusi al-Salaf bagi memahami agama. Bagi menjawab persoalan-persoalan ini maka metode kajian kualitatif menerusi analisis  dokumen dijalankan. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat perintah dari al-Quran agar menjadikan golongan al-Salaf sebagai rujukan utama bagi memahami sumber agama ini. Hasil kajian juga membuktikan bahawa golongan al-Salaf mempunyai kedudukan tersendiri yang unggul sebagai satu institusi dalam memahami agama.

References

Al-Ajurriy,  Abu  Bakr  Mu.hammad  Ibn  al-.Husain   (1997).  Al-Syari‘at.   Edit  Semula Oleh Mu.hammad .Hamid al-Qafiy.  Riyad: Dar  al-Wa.tan.

Al-Athariy, Abdullah Ibn Abdul Hamid. (2013). Al-Wajiz fi Aqidah al-Salaf al-Soleh. Istanbul:  al-Ghuraba.

Al-Bukhariy, Muhammad Ibn Ismail. (1997). Sahih al-Bukhariy. Raiyad: Dar al-Salam.

Al-Butiy, Muhammad Said Ramadhan. (1990). Al-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubarakah. Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Dumayji, ‘Abdullah Ibn ‘Umar. (2016).  Fahm al-Salaf al-Soleh li al-Nusus al-Syar’iyyah wa

     al-Rad ‘ala al-Syubahaat hawlih. Riyad: Maktabah al-Malik Fahd.

Al-Dhahabiy, Syam  al-Din  Mu.hammad  Ibn  A.hmad  Ibn  ‘Uthman (1982). Siyar ‘Alam al-Nubala’. Edit Semula  Oleh  Syu‘aib al-Arna’u.t  dan  rakan. Beirut: Muassasat al-Risalat.

____ (T.T). Tazkirat al-.Huffa.z. Mekah: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.

____(T.T).  Mizan  al-I’tidal   fi  Naqd al-Rijal.  Edit   Semula  Oleh  ‘Aliy  Mu.hammad al-Bajawiy. Beirut: Dar al-Ma‘rifat.

Al-Hajji, Muhammad ‘Umar. (2007). Mawsu’ah al-Tafsir Qabl ‘Ahd al-Tadwin. Damsyiq:Dar al-Maktabiy.

Ibn ‘Abd al-Bar,  Abu  ‘Umar  Yusuf  (T.T).  Jami‘  Bayan   al-‘Ilm   wa  Fa.dlih.  Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Ibn Hibban, Mu.hammad Ibn  .Hibban  (1973). Kitab al-Thiqat. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Ibn Abi Hatim al-Raziy, Abu Muhammad Abdul Rahman Bin Muhammad. (1952). Al-Jarh wa al-Ta’dil. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabiy.

Ibn .Hajar al-‘A.sqalaniy,  A.hmad   Ibn ‘Aliy (1986).  Fat.h  al-Bariy   bi Syar.h .Sa.hi.h al-Bukhariy. Kaherah: Dar al-Diyan Li al-Turath.

Ibn Kathir, Isma‘il Ibn ‘Umar (1981). Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Beirut: Dar  al-Fikr.

Ibn Qayyim, (T.T).‘Ilam  al-Muwaqq‘in  ‘An  Rab  al-‘Alamin.  Edit  Semula  Oleh   .Taha  ‘Abd  al-Ra’uf . Beirut: Dar al-Jayl.

Ibn Rajab, Abi al-Faraj ‘Abd  al-Ra.hman  Ibn Syihabuddin al-Baghdadiy (T.T ). Fa.dl ‘Ilm al-Salaf ‘Ala al-Khalaf.  Beirut: Dar al-Hijrat

Al-Nawawiy (1994). Syra.h .Sa.hi.h Muslim. T.tp: Muassasat Qur.tubat.

Al-Sayu.tiy, Jalal  al-Din  ‘Abd  al-Ra.hman  Ibn  Abi Bakr  (T.T). Tarikh al-Khulafa’. Edit

Semula   Oleh    Mu.hammad     Muhyiddin   ‘Abd  al-.Hamid. T.tp: T.np.

Al-Syatibiy, Ibrahim Ibn Musa. (2004). Al-Muwafaqaat fi ‘Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah.

Al-.Tabariy, Abu  Ja‘far Mu.hammad Ibn Jarir (T.T).  Jami‘  al-Bayan  ‘An  Ta’wil   Aiyi al-Qur’an. Mesir: Dar al-Ma‘arif.

Al-Zarkhasyi, Muhammad Ibn Baharuddin Ibn Abdillah. (1992). Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah.

Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad Ibn Abdillah. (1984). Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Turath.

Download PDF
DOI

DOI: 10.46722/hkmh.3.4.20b https://doi.org/10.46722/hkmh.3.4.20b